Vedtægter

 

Grundejerforeningen Grønneled

Vedtægter & Miljøregler

§ 1. Navn.
Foreningens navn er Grundejerforeningen Grønneled, der afløser de tidligere grundejerforeninger Knudshave, Sydgrænsen og Parcelhusejerforeningen Grønneled.

§ 2. Hjemsted og værneting.
Foreningens hjemsted er Brøndbyvester, Brøndby kommune; dens værneting er Glostrup Retskreds.

§ 3. Formål.
Foreningen har til formål at varetage medlemmernes interesser vedrørende deres rettigheder, forpligtelser og trivsel i miljøhenseende som parcelhusejer i kommunen. Foreningens bestyrelse er berettiget til at udfærdige forslag til miljøregler. Forslaget skal vedtages på en generalforsamling med 2/3 flertal af de fremmødte gyldige stemmer og derefter godkendes af kommunalbestyrelsen. Reglerne træder i kraft fra det tidspunkt, de er udsendt til medlemmerne.

§ 4. Medlemspligt.
Pligt til medlemsskab af foreningen har alle ejere af parcelhusgrunde, der tidligere har været medlemmer af Knudshave, Sydgrænsen og Parcelhusejerforeningen Grønneled. Bestyrelsen kan dog på skriftlig begæring optage tilstødende parcelhusgrunde uden tilhørsforhold til andre grundejerforeninger som medlemmer.

§ 5. Midler.
Medlemmerne er pligtige at betale de bidrag, som ved gyldig foreningsbeslutning pålægges dem til foreningens administration og til andre udgifter, der gyldig er truffet beslutning om. Det årlige kontingent hertil foreslås af bestyrelsen, men fastsættes endeligt af generalforsamlingen for næste regnskabsår, der følger kalenderåret. Ekstra kontingent kan udskrives, hvis det findes nødvendigt. Beslutning herom kan træffes på såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling.

§ 6. Generalforsamling.
Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i marts måned. Dagsorden, årsregnskab og budgetforslag udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dagsordenen skal indeholde oplysninger om de sager, der skal vedtages på generalforsamlingen. Ønskes en sag behandlet på generalforsamlingen, må denne skriftligt være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar. Kun rettidig indsendte sager kan behandles på generalforsamlingen. Ingen kan vælges til tillidshverv uden at være til stede på generalforsamlingen, dog kan der afviges herfra, hvis formanden inden generalforsamlingen har modtaget en skriftlig erklæring fra en person om, at han/hun er villig til at modtage tillidshverv i form af valg eller genvalg m.v. Sådanne erklæringer skal formanden aflevere til dirigenten umiddelbart efter, at denne er valgt for at være gyldige.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Beretningen forelægges til generalforsamlingens godkendelse.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Rettidigt indkomne forslag.
5. Budgetforslag for kommende regnskabsår – herunder orientering om kommende aktiviteter.
6. Valg af formand og kasserer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, bilagskontrollant og suppleanter jfr. § 11 og § 16.
8. Eventuelt.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller såfremt mindst 25 % af medlemmerne, der ikke er i restance til foreningen skriftlig fremsender begæring herom til bestyrelsen med angivet behandlingsemne. En sådan ekstraordinær indkaldelse skal ske senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Hvis ikke mindst 75 % af de medlemmer, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel, herfra dog undtaget den i § 10 nævnte “ny generalforsamling”, der kan indkaldes med mindst 8 dages varsel.

§ 8. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den alene kan ophæve eller ændre vedtægter. Over det på generalforsamlingen passerede skrives et referat, som underskrives af formanden og dirigenten, og protokolleres derefter. Det underskrevne referat har fuld beviskraft i enhver henseende.

§ 9. Stemmeafgivning – fuldmagter.
Hver parcel har én stemme. Hvor intet andet er bestemt i vedtægterne, afgør generalforsamlingen de forelagte sager med simpelt stemmeflertal. Se § 10 og § 19. Stemmeafgivningen foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 3 medlemmer forlanger skriftlig afstemning, hvilket ligeledes foretages, hvis dirigenten erklærer at udfaldet af en håndsoprækning ikke kan bestemmes med sikkerhed. Medlemmer, der er forhindret i personligt at give møde, kan lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt. Ingen kan afgive mere end én stemme, foruden sin egen. Sådanne fuldmagter skal, så snart valg af dirigent har fundet sted, afleveres til denne, der har at våge over, at misbrug ved stemmeafgivningen ikke finder sted. Såfremt en fuldmagt ikke indeholder begrænsninger, er den gyldig for alle beslutninger, der skal afgøres af generalforsamlingen.

§ 10. Vedtægtsændringer – ”ny generalforsamling”.
For at ændringer i eller tillæg til vedtægterne skal have gyldighed kræves at mindst 50% af medlemmerne er til stede på den ordinære generalforsamling, og at vedtægtsforslagene vedtages med mindst 2/3 af de mødte medlemmer. Opnås dette ikke ved stemmeafgivningen, indkaldes til “ny generalforsamling”, der skal afholdes senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling, og på hvilken vedtægtsændringerne kan vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer. Inden ikrafttrædelse skal vedtægtsændringerne være godkendt af Brøndby Kommunalbestyrelse.

§ 11. Bestyrelsen, sammensætning, valg m.v.
Bestyrelsen, der skal vælges på den ordinære generalforsamling, består af 1 formand, 1 kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Formand og kasserer vælges særskilt. Formand, kasserer og sekretær oppebærer et af generalforsamlingen fastsat vederlag, for at varetage foreningens løbende administration. Valg af bestyrelse gælder for 2 år og således, at formand og 1 bestyrelsesmedlem afgår ulige år, kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer lige år. Genvalg kan finde sted. På den årlige generalforsamling vælges tillige 2 suppleanter, henholdsvis 1. og 2. suppleant, der træder i stedet for de i perioden afgåede bestyrelsesmedlemmer frem til næste ordinære generalforsamling. Efter hvert års ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig snarest med en næstformand, der dog ikke må være kassereren. Ved frafald af formand træder næstformanden i formandens sted med dennes beføjelser.

§ 12. Arbejdsområder – økonomisk ansvar.
Grundejerforeningens opgaver varetages af bestyrelsen, der er forpligtet til at bringe de på generalforsamlingen lovligt vedtagne beslutninger til udførelse og i øvrigt lede foreningens anliggender med ansvar over for generalforsamlingen. Bestyrelsen afholder under ansvar over for generalforsamlingen løbende udgifter som på grund af forholdene ikke har kunnet forelægges generalforsamlingen, og som i øvrigt er nødvendige for den ansvarlige ledelse af foreningens anliggender.

§ 13. Bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skriftlig begærer det af formanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden (i dennes fravær næstformanden) samt 2 af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes efter stemmeflertal, dog således at formandens eller næstformandens stemme er udslagsgivende, hvis stemmerne står lige. Over bestyrelsens forhandlinger skrives et referat, der underskrives af de på mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer, hvorefter referatet arkiveres.

§ 14. Gyldige underskriftsforhold.
Enhver foreningen vedkommende retshandel, der er godkendt af bestyrelsen, er bindende for foreningen udadtil, når det oprettede dokument er underskrevet af formand og kasserer i forening, dog således at næstformanden kan træde i stedet ved lovligt frafald, og såfremt sagen er uopsættelig.

§ 15. Regnskab, revision og kontrol af regnskabets form.
Regnskabet føres af kassereren i henhold til en af bestyrelsen vedtaget form. Alle udgiftsbilag skal være forsynet med formandens attestation. Kassereren kan gyldigt kvittere for alle indbetalinger til foreningen. For foreningen tegner formand (ved dennes fravær næstformand) og kassereren over for foreningens bankforbindelser ved udstedelse af checks. For girokonto gælder samme regel. Kassereren er pligtig at indsætte indkomne beløb på foreningens bank eller girokonto og er kun berettiget til at have en kassebeholdning på kr. 1.000,-.

§ 16. Revision.
Der vælges 1 bilagskontrollant på hvert års generalforsamling for 2 år ad gangen. Desuden vælges hvert år 1 suppleant for bilagskontrollanten. Bilagskontrollanterne er forpligtigede til at gennemgå og revidere foreningens regnskab og til at foretage kasseeftersyn mindst én gang hvert år i januar måned, eller så ofte bilagskontrollanterne eller et flertal af bestyrelsen ønsker det. Endvidere er bilagskontrollanterne forpligtet til ved deres underskrift at attestere rigtigheden af de regnskaber og statusopgørelser, der skal forelægges generalforsamlingen for det forløbne regnskabsår.

§ 17. Betalingsterminer.
Det i § 5 nævnte medlemskontingent opkræves i begyndelsen af regnskabsåret. Beløbet, der er fastsat på den foregående ordinære generalforsamling, skal være betalt inden udgangen af januar. Såfremt beløbet ikke er kasseren i hænde rettidigt, fremsendes der ny opkrævning med påløbne omkostninger. Derefter kan foreningen uden yderligere advis straks overgive beløbet med påløbne omkostninger til retslig inkassation.

§ 18. Andre bestemmelser.
De enkelte medlemmers andele i foreningens midler kan ikke overdrages eller pantsættes til tredje mand og kan ikke være genstand for retsforfølgning fra det enkelte medlems kreditorer. De kan kun overgå til nyt medlem i forbindelse med ejerskifte. Det nye medlem indtræder ved ejerskifte i det udtrædende medlems rettigheder og forpligtelser over for foreningen.

§ 19. Foreningens ophævelse.
Vedtagelse af foreningens ophævelse kan kun ske på en generalforsamling, og kun når mindst 3/4 af foreningens medlemmer er til stede og når mindst 2/3 heraf stemmer for ophævelsen. Da der imidlertid på samtlige ejendomme er tinglyst pligt til medlemskab af en grundejerforening, skal ny(e) grundejerforening(er) oprettes umiddelbart efter ophævelsen af Grundejerforeningen Grønneled.

Brøndby den 22. april 2007

Miljøregler for Grundejerforeningen Grønneled

§ 1. Hver enkelt grundejer er pligtig til at drage omsorg for, at dennes grund er en veldreven have og at alt ukrudt fjernes inden frøbæring. Forsømmer grundejeren dette, tillægges der bestyrelsen ret til at foretage rensning og vedligeholdelse for grundejerens regning og risiko.

§ 2. Haveaffald eller lignende må ikke afbrændes på grunden, men skal fjernes enten ved kommunens sæsonabonnement eller for den enkelte grundejers egen regning.

§ 3. Grundejeren har hegnspligt efter hegnsloven. Ejeren skal vedligeholde den side af fælleshegnet, der vender ind mod dennes grund samt mod offentlig areal. Ved brug af levende hegn, skal disse klippes mindst 2 gange årligt.

§ 4. Aflæssede materialer på vej eller fortov skal fjernes straks efter aflæsningen. I øvrigt henvises der til politivedtægtens bestemmelser.

§ 5. Alle husdyr skal holdes forsvarligt inde på egen grund. Ildelugtende affald i forbindelse med husdyrhold og andre dyr skal straks fjernes af dyreholderen – eventuelt nedgraves.

§ 6. Den enkelte grundejer har til enhver tid rydningspligt på fortov og vej ud for sin ejendom.

§ 7. Brug af motoriserede plæneklippere og andre motoriserede haveredskaber er ikke tilladt i tiden fra kl. 17.00 hverdagen før en helligdag og til kl. 07.00 hverdagen efter en helligdag.

§ 8. Bestyrelsen har påtaleret, hvis miljøreglerne ikke overholdes, og har om fornødent – efter påtale ret til at lade eventuelle mangler eller pligter udføre for ejers regning.

  9 Responses to “Vedtægter”

 1. Der bør også være en tidsgrænse for anvendelse af motoriserede haveredskaber, det kunne ex. Være at det ikke er tilladt alle dage efter kl. 19.00

  • Hej Poul

   Prøv evt. at skrive til formanden hvis du har et forslag til ændringer af de eksisterende miljøregler. Det var sidst oppe at vende på generalforsamlingen i 2014.

   mvh Jeppe

 2. Måske skulle § 7 korrigeres for udtrykket helligdage , hvilke helligdage .. ? Vi lever i en multi kultur tid
  Med flere muligheder for tro .
  Udtrykk søndag burdeMåske stå særskilt

 3. Hej Erik

  Prøv evt. at skrive til formanden hvis du har et forslag til ændringer af de eksisterende miljøregler.
  Det er så vidt jeg ved ikke noget man bare lige ændre.
  Det var sidst oppe at vende på generalforsamlingen i 2014 og du kan evt. læse referatet derfra.

  mvh Jeppe

 4. Er søndag en helligdag? Og hvad stiller man op ned en grundejer der ikke respektere miljøreglerne?

 5. Hej Jeppe

  Når I bruger ordet “Helligdag” i vedtægterne må I da have en klar holdning til hvorledes I tolker dette begreb?

  • Hej Bente

   Der er lagt et indlæg op på forsiden og sendt en nyhedsmail ud nu.

   Mvh Jeppe

 6. Bente der står i nyheder “citat “Vores ansvarsområde hører under kommunen, og vi er autoriseret af samme. Det er dermed kommunen, som vores mydighed, der bestemmer om søndag er en helligdag.
  Vi har derfor kontaktet kommunen, og de definerer IKKE søndag som en helligdag.”citat slut der står også at man ikke må stilles bedre end kommunes miljø regler. Så i teori må folk bore banke alle dage, undtagen dagen op til helligdag. https://da.m.wikipedia.org/wiki/Helligdag. Vi har prøvet undersøge kommune miljø regler og det link virker ikke. Politiet kan ikke gøre noget https://www.borger.dk/bolig-og-flytning/Lejebolig/Nabostoej De henviser også til kommune regler. Så det virker ikke til kommunen har lavet en miljøbekendtgørelse om støj.

Skriv et svar